[AUDITION] 12 กุมภาพันธ์นี้ อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่ ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก

4393

 

[AUDITION] 12 กุมภาพันธ์นี้ อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่ ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก

อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่
ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก

________________________________________________________________________

ปรับหน้ากล่องของขวัญแบบใหม่
– เพิ่มฟังก์ชั่นการแสดงผลแบบ แสดงผลเฉพาะไอเทมที่ยังไม่ได้รับ
– เปลี่ยนหน้ากล่องของขวัญจากเดิมจะแสดงผล 8 ชิ้น เปลี่ยนเป็นแสดงผล 10 ชิ้น/1 หน้า

[AUDITION] 12 กุมภาพันธ์นี้ อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่ ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก

 

[AUDITION] 12 กุมภาพันธ์นี้ อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่ ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก

[AUDITION] 12 กุมภาพันธ์นี้ อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่ ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก

[AUDITION] 12 กุมภาพันธ์นี้ อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่ ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก

 

 

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ทีมงาน AUDITION

[AUDITION] 12 กุมภาพันธ์นี้ อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่ ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก  [AUDITION] 12 กุมภาพันธ์นี้ อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่ ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก
[AUDITION] 12 กุมภาพันธ์นี้ อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่ ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก  FACEBOOK  [AUDITION] 12 กุมภาพันธ์นี้ อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่ ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก  YOUTUBE  [AUDITION] 12 กุมภาพันธ์นี้ อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่ ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก  INSTAGRAM  [AUDITION] 12 กุมภาพันธ์นี้ อัปเดตกล่องของขวัญแบบใหม่ ไอเทมใหม่และชุด Mascot สุดน่ารัก  TWITTER