9.น้อง เบนซ์ Sky ‘Seirin 

15.น้อง อาย 4Guz Dulcie
Folded-Paper Crane Glass Bottle
audition