11.น้องอัญ Sky ’Aylinx 

9.น้องฝน Marshal x9
11.น้องอาม Army 
audition