[AUDITION] กฎของเกม

8799
กฎของเกม บทลงโทษ
1.
ห้ามใช้คำที่ไม่สุภาพ และส่อว่าไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย และห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การประกาศขายหรือซื้อสินค้า ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง
ระงับการใช้งาน ID 1 หรือ 3 วัน
2.
ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม และในแง่ของความระเอียดอ่อนและเปราะบางทางสังคม ศาสนา การเมือง และราชวงศ์ หรืออ้างอิงบุคคลที่ 3
ระงับการใช้งาน ID ถาวร
3.
ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Team), ชื่อสมาคม (FAM)
ระงับการใช้ ID จนกว่า
จะมีการติดต่อเปลี่ยนชื่อ
ตามเงื่อนไขแต่ละเกม
4. ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม และห้ามเสนอซื้อขายสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Item ในเกมตามปกติทั้งในรูปแบบของเงินในเกม หรือเงินจริง
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งาน ID ถาวร
5.
ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก เอเชียซอฟท์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งาน ID ถาวร
6.
ห้ามอ้างตัวเป็น GM หรือ Asiasoft Staff หรืออ้างมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน Asiasoft
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งาน ID ถาวร
7.
ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *

– บั๊คที่ไม่ส่งผลเสียต่อตัวเกม มากนัก ระงับการใช้งาน ID 3 วัน– บั๊คที่ส่งผลเสียหายต่อตัว เกมมาก ระงับการใช้งาน ID ถาวร

8.
ห้ามกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต (เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือไอเทมของผู้เล่นอื่น ๆ
ระงับการใช้งาน ID ถาวร
9.
ห้ามการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายการพนัน
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งาน ID 10 วัน
10.
ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน
ระงับการใช้งาน ID 10 วัน
11.
ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมและเงินภายในเกมในรูปแบบของเงินจริง
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งาน ID ถาวร
12.
ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก เอเชียซอฟท์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม
ระงับการใช้งาน ID ถาวร
13.
การหลอกลวงในการทำการแลกเปลี่ยนซื้อขาย Item เช่น การตั้งราคาสูงกว่ากำหนดหรือการจ่ายไม่ครบตามจำนวน ห้ามตั้งราคาสินค้าสูงกว่าราคาที่ NPC ตั้งขายโดยไม่เหมาะสม
ระงับการใช้งาน ID ถาวร
14.
แสดงอาการยั่วยุทางเพศ และ/ หรือ มีเจตนา ในการกระทำการลามก อนาจาร โดยใช้ข้อความ, สัญลักษณ์, รูปภาพ, clip หรือสื่อใดๆ ในเกม
ระงับการใช้งาน ID 10 วัน

** เอเชียซอฟท์ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า **

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ID ของผู้ใช้บริการที่กระทำความผิดตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นครั้งที่ 2 ในความผิดเดียวกันไม่ว่าจะเป็น ความผิดใดก็ตามผู้ใช้บริการยินยอม ให้ทีมงานสามารถระงับการใช้งาน ID ถาวร โดยมิต้องได้รับ อนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน และโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
2. บุคคล, ตัวละครหรือ ID ใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดข้างต้น ถือว่ามีความผิดและได้รับโทษเท่าเทียมกับผู้กระทำผิด
3. ผู้ใช้บริการยอมรับและทราบเป็นอย่างดีว่าการใช้โปรแกรมช่วยเล่น, การดักรับ USER ID & Password ของผู้ใช้บริการ อื่นๆ, การรบกวนการทำงานของ Server, การเจาะเข้าระบบ, การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการอื่น และการแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเล่น หรือโปรแกรมอำนวยความสะดวก ในการกระทำความผิดดังกล่าว นอกจากเป็นความผิด ตามกฎ กติกา มารยาท ฉบับนี้แล้ว ยังเป็นความผิดตามกฎหมาย (พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550) ซึ่งมีโทษทางอาญา ทั้งจำคุกและปรับ ซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดดังกล่าวขึ้น ผู้ใช้บริการยอมรับเป็นการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการเพียงลำพัง และผู้ใช้บริการยอมรับผิดชดใช้ความเสียหาย ต่างๆ ทุกประการเพียงลำพัง โดยไม่เกี่ยวข้องกับทีมงาน และบริษัทแต่อย่างใด
4. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานตัดสินการกระทำผิดของผู้ใช้บริการ และลงโทษตาม ที่ระบุข้างต้นได้ทันที เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ อนึ่ง ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับ ให้ทีมงานมีสิทธิ์ในการตัดสินการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ รวมถึงบทลงโทษและการระงับใช้ ID ชั่วคราว เพื่อตรวจสอบตามที่เห็นสมควรได้การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
5. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ของผู้ใช้บริการรายอื่นก็ตาม ถือเป็นความผิดร้ายแรง
6. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้การตัดสินของทีมงานให้ยึดตามหลักฐานในรูปของ Screenshot ที่ทีมงานเก็บรวบรวมไว้ หรือจากหลักฐานที่ผู้ใช้บริการต่างๆ ได้ส่งให้ทีมงาน โดยทีมงานจะพิจารณาจากความชัดเจนของเจตนาที่ปรากฎในภาพ ที่ส่งมาเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของทีมงาน และผู้ใช้บริการทราบเป็นอย่างดีว่าการตกแต่งภาพเป็นเจตนากระทำความผิด และหากการกระทำดังกล่าวกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ถูกตกแต่งภาพ ผู้ใช้บริการที่ส่งภาพหลักฐานเท็จมายินยอมให้ทีมงานลงโทษตามกฎ กติกาที่ทีมงานวางไว้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าการลงโทษจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ส่งภาพหลักฐานเท็จ หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถูกระงับการใช้งานไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม
7. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ Server ทำงานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติ หรือรบกวนการเชื่อมต่อ เป็นการทำลายทรัพย์สินของ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
8. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บริการ หรือจำต้องเลิกใช้บริการหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าภายในหรือภายนอกเกม ถือเป็นการทำให้ เอเชียซอฟท์ และ/หรือเพลย์พาร์ค เสียหาย เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเกม Audition ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา USER ID และ PASSWORD เกม Audition ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค และ/หรือทีมงาน ได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคล อื่น แอบอ้างใช้งาน USER ID, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Item) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก การใช้บริการ USER ID เกม Audition) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใดๆ จากการกระทำดังกล่าว จาก เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค โดยสิ้นเชิง
10. ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค เรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการชื่อ USER ID และ Password เกม Audition และ/หรือ Item ต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการเกม Audition หรือการแลกเปลี่ยน Item จากมูลค่าบัตร @Cash ที่เติมไว้ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
11. ในกรณีที่ถูกลงโทษ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาหลักฐานของการลงโทษไว้เพียง 90 วัน นับแต่วันที่ถูกลงโทษ หากพ้นกำหนด เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ขอสงวนสิทธิ์ทำลายหลักฐานดังกล่าว และผู้ใช้บริการยอมรับไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ เพิ่มเติม
12. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการถูกลงโทษตามกฎ กติกา ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทีมงานเกม Audition มีสิทธิ์ไม่แสดงหลักฐานการทำกระทำความผิดของผู้ใช้บริการที่กระทำความผิด ไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ใช้บริการ จะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ จาก เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค และ/หรือ T3 Entertainment และ/หรือ Yedang Online ทั้งสิ้น
13. การธุรกรรมใดๆ ในเกม ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงจะใช้ความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ เหมือนการทำธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
14. เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการในการให้บริการ, ชดใช้หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การถูกเอาเปรียบ, การถูกหลอกลวง, ความประมาทเลินเล่อต่างๆ เช่น การไม่รักษา, ป้องกันการใช้งาน ID และ Password ของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน รวมถึงการเจาะรหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการด้วยกัน
15. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงาน Audition และบริษัทเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษในการเล่นเกม Audition ได้ และให้มีผลบังคับทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
16. ผู้ใช้บริการได้รับทราบกฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษในการเล่นเกม Audition และรับปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และตกลงยินยอมให้ทีมงาน Audition ลงโทษผู้กระทำผิดโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ
17. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และหากผู้ใช้บริการเพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือ หรือพยายามขัดขวางการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่ามีความผิดตามที่ได้รับแจ้งมา และยินยอมให้ทีมงาน Audition ดำเนินการลงโทษตามบทลงโทษที่กำหนดไว้
18. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้สิทธิ์ในการส่งมอบหรือแสดงภาพหรือข้อมูล หลักฐานอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ เป็นสิทธิ์ของทีมงาน Audition เพียงฝ่ายเดียว
19. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ภาพหรือข้อมูลหลักฐานที่ใช้พิจารณาความผิดจะต้องมาจากทีมงาน Audition เป็นหลัก ภาพหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้เล่น สามารถใช้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบเท่านั้น และไม่สามารถนำเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาโทษผู้ใช้บริการเพียงอย่างเดียว
20. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการถูกลงโทษตามกฎ กติกา ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค มีสิทธิ์ไม่แสดงหลักฐานการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ จาก เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ทั้งสิ้น
21. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจกฎ กติกา การใช้บริการเกม Audition ฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากทีมงาน Audition หรือ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Audition 
22. ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Audition ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการจากการเติมบัตร @cash ที่คงเหลืออยู่จากการที่ผู้เล่นเติมไว้ รวมตลอดถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆภายในเกม (Item) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตร @cash เป็นสิ่งของ (Item) ในเกมต่างๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการถูกระงับให้บริการ USER ID ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมตลอดถึงความเสียหายจากการไม่ได้ใช้แต้มสะสมพิเศษทุกชนิดทุกประเภทที่ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดขึ้น เช่น @Reward และ/หรือการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆ ภายในเกม (Item) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าแต้มสะสมที่เกิดจากกรณีรางวัลพิเศษ หรือแต้มสะสมพิเศษอื่นใด และ/หรือแต้มสะสมพิเศษที่ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค จะได้จัดให้มีขึ้นในอนาคต
23. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะไม่กระทำการใดๆ โดยอาศัยบริการ หรือช่องทางจากใช้บริการเกม Audition ที่ได้รับจากบริษัท ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกระทำการผิดกฎหมายต่างๆ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้บริการยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และหากการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและ/หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของผู้ใช้บริการ หรือโดยอ้อมก็ตามผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชดใช้ความเสียหาย ให้แก่บริษัทเต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
24. ท่านที่ประสงค์จะติดต่อกับ เอเชียซอฟท์ แต่ไม่สามารถติดต่อ เอเชียซอฟท์ ได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่น มาดำเนินการติดต่อเอเชียซอฟท์แทนท่าน โดยท่านจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ – หนังสือมอบอำนาจในเบื้องต้นสามารถใช้หนังสือมอบอำนาจที่เป็นแบบฟอร์มทั่วไปได้ หรือใช้เขียนให้มี ข้อความครบถ้วนก็ได้ หากท่านไม่สะดวกท่านสามารถใช้แบบฟอร์มที่บริษัทเตรียมไว้
25. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขกฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค อันเนื่องมาจากการถูกระงับการใช้งาน ID
26. กรณีการใช้งาน Facebook ในการเข้าเกมแทนการใช้ Playpark ID ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หาก Facebook ของท่านถูกระงับการให้บริการจากทาง Facebook จะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้ Facebook นั้นๆ เข้าเกมได้อีก และไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลตัวละครไปใช้ Facebook ID อื่นๆ ได้
27. กฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก PLAY ID หากมีส่วนหนึ่งส่วนใด ของกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก PLAY ID ให้ส่วนนั้นตกลงเป็นโมฆะ และยึดถือตามข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก PLAY ID