[AUDITION] ระบบ Matching Card

4338

            ระบบ Matching Card เป็นระบบที่สามารถจับคู่ชาวขาแดนซ์ที่มีอะไรคล้ายๆ กัน ลักษณะนิสัยใกล้เคียงกัน ซึ่งจะทำให้เพื่อนๆ ได้รู้จักกันมากขึ้น เอาใจคนโสดไร้คู่ ให้ได้พบคู่แท้อย่างแน่นอน ซึ่งขั้นตอนในการใช้งานระบบ Matching Card เมื่อเพื่อนๆ เข้าเกมมาแล้วที่หน้าต่างเลือก Channel จะต้องทำการสร้าง Matching Card ของตัวเองขึ้นมาก่อน โดยคลิกที่ปุ่ม Matching Card ตรงมุมซ้ายล่างเพื่อสร้าง Matching Card จากนั้นเลือกความเป็นตัวเองบน Matching Card ซึ่งจะมีให้เลือกเพศ, อายุ, กรุ๊ปเลือด, โหมดที่ชื่นชอบ, ภูมิลำเนา, Free ที่เล่นประจำ และงานอดิเรก เป็นต้น เมื่อเลือกข้อมูลครบแล้ว คลิกบันทึกเพื่อยืนยันการสร้าง Matching Card

[AUDITION] ระบบ Matching Card

            หลังจากนั้นเมื่อเพื่อนๆ นำเม้าส์ไปชี้ที่ Channel ต่างๆ จะปรากฏ % ของผู้เล่นชายและหญิงใน Channel นั้น ถ้า % ยิ่งมากแสดงว่า Channel นั้นมีผู้เล่นที่มีความใกล้เคียงกับ Matching Card ของเรา

[AUDITION] ระบบ Matching Card

 

            โดยเมื่อเข้า Channel มาแล้ว ตรงรายชื่อผู้เล่นจะสังเกตได้ว่า หากหน้าชื่อผู้เล่นคนไหนมีสัญลักษณ์ Matching เป็นแสงขึ้นมา นั้นหมายความว่าผู้เล่นคนนั้นมีข้อมูลของ Matching Card ตรงกันกับเราตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป หากเราต้องการจับคู่ Matching Card กับใคร จะต้องเข้าห้องเต้นเสียก่อน เมื่อเข้าห้องเต้นแล้ว ให้คลิกขวาที่ผู้เล่นที่เราต้องการเช็ค Matching แล้วเลือก Matching Card จากนั้นจะมีหน้าต่างข้อมูล Matching Card ของเราและของผู้เล่นที่เราเลือกปรากฏขึ้นมา โดยจะมี % การเปรียบเทียบข้อมูลของเรากับผู้เล่นคนนั้นว่ามีค่า Matching Point ตรงกันกี่ % โดยข้อมูลที่ตรงกันจะมีสัญลักษณ์ตัว M นำหน้าอยู่ที่ข้อมูลนั้นๆ ดังรูป ซึ่งถ้าหากว่า % ที่ได้สูงหรือเต็ม 100% แสดงว่าผู้เล่นคนนั้นเป็นคู่ที่เข้ากับเราได้อย่างแน่นอน และสามารถเพิ่มเป็นเพื่อนกันได้เลยยยย

 

[AUDITION] ระบบ Matching Card