[AUDITION] ระบบ Family Tree

5338

          ระบบ Family Tree และระบบ Studio Photo นั้น จะทำให้ผู้เล่นเกม Audition สามารถสร้างครอบครัวของผู้เล่นได้ อีกทั้งในส่วนของ Studio Photo จะสามารถทำให้ผู้เล่นทำการถ่ายภาพในรูปแบบของครอบครัว พร้อมทั้งเขียนบรรยายความรู้สึกลงในรูปได้อีกด้วย… 

[AUDITION] ระบบ Family Tree

 

[AUDITION] ระบบ Family Tree