[AUDITION14th] ประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเล่นเกม Audition จาก Windows 7 / XP / Vista

7236

[AUDITION14th] ประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเล่นเกม Audition จาก Windows 7 / XP / Vista

เนื่องจากทาง Microsoft Windows ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ Support Code Signing ซึ่งมีการทำงานร่วมกับระบบ Easy Anti Cheat ส่งผลให้
– Windows XP และ Windows Vista จะไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้อีกต่อไป
– Windows 7 จะต้องทำการอัพเดท Windows 7 เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด โดยที่ต้องมีการรองรับ SHA-2 Code Signing ติดตั้งอยู่ในเครื่องเท่านั้น ถึงจะสามารถเข้าเล่นเกมได้
โดยสามารถอ่านรายละเอียดของการอัพเดทได้ที่เวปไซต์ของ Microsoft
https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus?
https://support.microsoft.com/en-us/help/4474419/sha-2-code-signing-support-update?
* ถ้าหากใช้ Windows 7 แบบผิดลิขสิทธิจะไม่สามารถทำการอัพเดทได้ ให้ทำการอัพเดทเป็น Windows 10 ก่อนเท่านั้น

 

ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ทีมงาน AUDITION