สรุปผลการแข่งขัน ATC2016 รอบภูมิภาค

1823

สรุปผลการแข่งขัน ATC2016 รอบภูมิภาค

Audition Thailand Championship 2016 By True Money
สรุปผลการแข่งขัน ATC2016 รอบภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โหมด Crazy 4
ชาญณรงค์ เขียวสระคู
วัชรวิทย์ บัวสีกา
สุรัตน์ ชื่นชิต
รัตนศักดิ์ ศรีคันธะรักษ์โหมด Beat Rush
พีรวัส วรรธธนาพงศ์
รณชัย ปัตตลอด
ชัญญานุช บุญนาดี
สรเดช รุ่งอรุณวศิน

โหมดคู่รัก

ลาบ
กดยังไงให้มันเพอ

โหมด 1 2 Party
พิมพ์ชนก ทองวัชรกรกุล
นรากรณ์ อ่ำพุทธ

โหมด Beat Up
กิตติมา กาญจนวรวงศ์
ภัคธร ไชยเมือง
เจริญวัศ หมู่เจริญ

โหมด Crazy 8
พงษ์เทพ สมสาย
รัฐพงศ์ ทุมโคกสูง
พรหมโชติ กิจเจริญรัตน์
กฤษดา ตะโก

โหมด Crazy 8 ทีม

AWESOME-BETA
แบบไหนที่ว่าดีบอกทีจะได้ทำ

 

ภาคกลาง
โหมด Crazy 4

นทีศักดิ์ ปูหยัง
กุลปวีณ์ แซ่เจียม
ไอรดา เพียรพิพัฒนสุข
ธนชิต จันทรากูลพงษ์

โหมด Beat Rush

รัฐนันท์ มิตรสมาน
นพดล อาตม์สกุล
บุพกร ทรัพย์ขำ
ธนวัฒน์ จันทร์ชีวา

โหมดคู่รัก

golfmostforever
เมียสั่งมาเพอ

โหมด 1 2 Party

มนูญ สีหานาม
ปภัสสร พงศ์ธีระดุลย์
ธิติกมล ฤทธิสินธุ์
วีรยุทธ แสงจันทร์

โหมด Beat Up

ธนาธิป ทองปฐมวงศ์
กาญจนา พวงสุวรรณ์
ณัฐพงษ์ เอกฉัตร
ภากร โกมลารชุน

โหมด Crazy 8

ปริญญา บุญกระพือ
ธรณ์เทพ เชยชุ่ม
วันชนะ นิยมเทศ
ณัฐสิทธิ์ เฮงมีชัย

โหมด Crazy 8 ทีม

” S3XM3N “
4Guz Royal

 

ภาคตะวันออกและตะวันตก
โหมด Crazy 4

ธนพล สว่างอารมณ์
ฤทธิเกียรติ กรองกระโทก
พัชชา กาญจนสำราญวงศ์
สุนิสา วาดรอด

โหมด Beat Rush

อภิวัฒน์ ทองเรือง
วันชัย แสงไชย
รัชกร สีมาวรพงศ์พันธุ์
ปุณณวิช อมรทรัพย์

โหมดคู่รัก

Aguero pa win
เอาไงว่ามา

โหมด 1 2 Party

ภมร กัลปาลี
วาสนา สมนวล
ศศิวิมล บูระประทีป
ชาญวิทย์ แย้มแสง

โหมด Beat Up

ณัฐศรุท เนียมพินิจ
สิทธิกร ศรีสัมฤทธิ์
ศุภวิชญ์ หมวกนาค
พัฒนะ ลีนะกนิษฐ

โหมด Crazy 8

ทัศน์สรร รุ่งสว่าง
เสาวลักษณ์ แก้วพวง
เมธาสิทธิ์ ทองน่วม
ธนพัฒน์ เกิดเรณู

โหมด Crazy 8 ทีม

บุ้กบิ้กนะฮับ
เบต้ามาคิลล์

 

ภาคใต้
โหมด Crazy 4

ณัฐณิชา คงสุวรรณมณี
ชัยพร อึ้งรังษี
ธีรวุฒิ ตู้พิมาย
กัญจน์ พัฒนพิชัย

โหมด Beat Rush

พิภพ สรวงสุวรรณ
คณิศร ซิวจิรัฐโชติ

โหมดคู่รัก

TheBuzz Esport
หนุ่ม ทอ. กับ หนุ่ม ทบ.

โหมด 1 2 Party

อภิสิทธิ์ แซ่เอ้ว

โหมด Beat Up

กิตติศักดิ์ สรรพจักร์
พัฒนพงษ์ ภักดีวงษ์
เอกชัย เรืองสังข์

โหมด Crazy 8

วรรณรดา ไชยมณี
เพชรตะวัน นวลย่อง
ปิยะพันธ์ จันทะเสน
เพชรรินทร์ ดวงแก้ว

โหมด Crazy 8 ทีม

ซ่อนลึก ไม่เปิดเผย
ครั้งนี้พี่ขอ

 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
โหมด Crazy 4

รมย์ดุษยา รวยมา
ศิริลักษณ์ ตันตินราศักดิ์
ชารินีย์ เพชรรัตน์
ไอเดีย สุริโย

โหมด Beat Rush

วรัญญา แดงวิมล
ณัฐพงษ์ บุตรปอด
นิศารัตน์ บรรยง
ภูริทัต มงคลเกาะแก้ว

โหมดคู่รัก

คนขายมะม่วงมาล่าฝัน
Beyk spkz

โหมด 1 2 Party

วัชเรนทร์ บุญวิเศษ
ณัฐพล คำแสง
รุ่งโรจน์ สีหัวโทน
ธนพิชญ์ สิงหฬ

โหมด Beat Up

จักรพรรดิ รินทอง
วันชนะ จันทร์สว่าง
อนุสรณ์ ชูหนัก
จักรกฤษณ์ คงศิริ

โหมด Crazy 8

ภาคภูมิ เปรมปริ่ม
ทวีเกียรติ กล่ำสวาด
อาสาฬห มินมาลีวงษ์
เขมิสรา ศจิธารากาญจน์

โหมด Crazy 8 ทีม

ลำใยกะโหลก
The Nextgen

 

ภาคเหนือ
โหมด Crazy 4

ณพกันต์ จันทนเสวี
ธนวัฒน์ ปั้นผ่องแผ้ว
ริทธิดล ฮุนศิริกุล
มานิตา เชี่ยวกิจ

โหมด Beat Rush

กุลบุตร เดชสอน
สุภกานต์ สุรัตน์
จตุวิทย์ เอมรื่น
ศิริรัตน์ แซ่โฟ้ง

โหมดคู่รัก

ลิ้นจี่ผั่น
bonchon

โหมด 1 2 Party

วิญาดา อรุณศิริโรจน์
คเชนทร์ ดำเด่นงาม
ภาสกร แพรดำ
ภาณุพงษ์ อินต๊ะ

โหมด Beat Up

ภาสกร อุดารักษ์
วรชัญญ์ จันทร์ศรี
มนูศักดิ์ เรืองศรีศักดิกุล
วทัญญู สุทธิเวช

โหมด Crazy 8

จักรพันธ์ อินทจักร์
ณัฐกานต์ อุณหเชษฐ
ภานุชนาฏ ใจตา
นพพล เกิดโต

โหมด Crazy 8 ทีม

ลิ้นสากๆ อยากจะเลีย
ขี้ข้า Gigantic

 

ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ทีมงาน Audition

เกมมันส์ เต้นฟรี มีของแจก ที่… AUDITION.PLAYPARK.COM
อัพเดทข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง Facebook Audition Thailand | Facebook Playpark
และติดตามข่าวสารทางมือถือได้ทั้ง iOS และ Android ที่ Playpark App
สรุปผลการแข่งขัน ATC2016 รอบภูมิภาค