[ATC2015] แจ้งเปลี่ยน ID รับของรางวัล สำหรับผู้แข่งขันที่ได้รางวัลมากกว่า 1 ประเภท

3256

[ATC2015] แจ้งเปลี่ยน ID รับของรางวัล สำหรับผู้แข่งขันที่ได้รางวัลมากกว่า 1 ประเภท

แจ้งเปลี่ยน ID รับของรางวัล
สำหรับผู้แข่งขันที่ได้รางวัลมากกว่า 1 ประเภท

สำหรับผู้แข่งขัน ATC2015 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากกว่า 1 ประเภท ทางทีมงานได้เปิดรับแจ้ง ID ที่ใช้รับของรางวัลเพิ่ม โดย ID ที่ใช้ตอนสมัครการแข่งขันจะเป็น ID ที่ได้รับรางวัลสูงสุด ส่วน ID ที่เพิ่มจะเป็นรางวัลรองลงมา

[[ตรวจสอบรายชื่อ]]

เปิดรับข้อมูลในวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. โดยผู้มีรายชื่อจะต้องส่งอีเมลมาที่audition@playpark.com ระบุหัวเมลว่า [ATC2015]แจ้ง ID รับรางวัลเพิ่ม ของ(ชื่อนามสกุล) โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและแจ้งข้อมูลดังนี้
– ชื่อนามสกุล
– เลขบัตรประชาชน
– ID เดิมที่ใช้ในการสมัครแข่งขันเพื่อยืนยันตัว
– ID เพิ่มที่ต้องการรับของรางวัล (ระบุประเภท Play ID หรือ Facebook ID)

หมายเหตุ:
– สำหรับผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 ประเภทเท่านั้น
– สามารถส่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ID ในภายหลังได้
– ไม่อนุญาตให้แก้ไข ID ที่ได้รับรางวัลสูงสุด โดยรางวัลนี้จะเข้า ID ที่ใช้ในตอนสมัครการแข่งขันเท่านั้น

ประกาศเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ทีมงาน Audition

เพื่อนๆ ยังสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ผ่านทาง AUDITION.PLAYPARK.COM
Facebook Audition Thailand (Official Page) หรือทาง Facebook PlayPark

[ATC2015] แจ้งเปลี่ยน ID รับของรางวัล สำหรับผู้แข่งขันที่ได้รางวัลมากกว่า 1 ประเภท