8.กาย Wizardz

7.พลอยใส ‘พลอยใสไลงี้
9.น้องฝน Marshal x9
audition