7.พลอยใส ‘พลอยใสไลงี้

6.น้อง หยก  ๛Ky๏koÕ… 
8.กาย Wizardz
audition