10 สุดยอด ปัณฑิตา

10 สุดยอด ณัฏฐ์กร + กันต์ณกรณ์
10 สุดยอด พีรพงษ์
audition