Studio Photo มาถ่ายรูปครอบครัวกันเถอะ

6766

หากต้องการเข้ามาใช้งาน Studio Photo ผู้เล่นจะต้องมีแผนผังครอบครัว Family Tree ก่อนจึงจะสามารถเข้าไปยัง Studio Photo

เพื่อถ่ายภาพในรูปแบบของครอบครัว พร้อมทั้งเขียนบรรยายความรู้สึกลงในรูปได้

Studio Photo มาถ่ายรูปครอบครัวกันเถอะ

– กดที่ปุ่ม "ถ่ายรูป" ภาพถ่ายจะถูกเก็บไว้ที่ใน Folder ScreenShot  และยังสามารถเขียน, เปลี่ยนคำแนะนำครอบครัวได้ตลอด

 Studio Photo มาถ่ายรูปครอบครัวกันเถอะ

 ภาพถ่ายของครอบครัว

    Studio Photo มาถ่ายรูปครอบครัวกันเถอะ