การซื้อบ้าน FAM

3804

Q : การซื้อบ้าน FAM

A : จะต้องใช้เงินออมภายใน FAM ซื้อเท่านั้น ซื่งสมาชิกใน FAM สามารถกดออมเงินได้สูงสุดครั้งละ 500,000 ต่อ 1 ครั้ง

– การซื้อบ้านแฟมครั้งแรก เงินจะลดลงตามราคาที่กำหนดไว้

– กรณีที่มีบ้านแฟมอยู่แล้ว และทำการซื้อหลังอื่น (ที่มีราคาแตกต่าง) เงินจะลดลงตามราคาที่กำหนดไว้

– กรณีที่มีบ้านแฟมอยู่แล้ว และทำการซื้อหลังอื่น (ที่มีราคาเท่ากับที่กำลังใช้อยู่) เงินจะลดลง 30% จากราคาที่กำหนด

เช่น มี บ้านราคา 10ล้าน Den แต่ต้องการซื้อหลังใหม่ที่มีราคา 10ล้าน Den เหมือนกันหากทำการซื้อบ้านหลังดังกล่าวจะเหลือแค่ 7ล้าน Den