[AUDITION] ระบบ Mentor

4122

             ระบบ Mentor System (ระบบศิษย์ – อาจารย์) คือระบบจับคู่สำหรับผู้เล่นที่ต้องการจะแสดงความสัมพันธ์ของการเป็นลูกศิษย์และอาจารย์กัน โดยทั้งนี้จะมีความพิเศษตรงที่หากผู้เล่นคนใดที่แสดงสถานะของลูกศิษย์อยู่ หากมีการสอบเลื่อน Level ก็จะเกิด Event ได้รับ Item ในเกมอีกด้วย 

             เงื่อนไขในการจับคู่ระบบ ศิษย์ อาจารย์ ผู้เล่นที่ต้องการจะสมัครเป็นลูกศิษย์หรือต้องการที่จะเป็นอาจารย์นั้น จะมีเงื่อนไขดังนี้ 
             เงื่อนไขของการเป็น “อาจารย์”
             ผู้เล่นจะต้องมี Level 21 ขึ้นไป 
             ไม่มีลูกศิษย์มาก่อนหรือถ้ามีลูกศิษย์อยู่แล้วต้องไม่เกิน 3 คน
             ผู้เล่นที่มี Level ต่ำกว่า 20 มาขอเป็นศิษย์เท่านั้น จึงจะมีการ Pop – Up การตอบรับเป็นอาจารย์ 
             เงื่อนไขของการเป็น “ศิษย์” 
             ผู้เล่นจะต้องมี Level ต่ำกว่า 20
 
ผู้เล่นจะต้องไม่มีอาจารย์อยู่แล้ว ในสถานะของตัวละครขณะนั้น 

             ผู้เล่นที่มี Level สูงกว่า 20 จึงจะสามารถที่จะเป็นอาจารย์ได้

             วิธีการสมัครเป็นลูกศิษย์ / อาจารย์ ในระบบ Mentor System สามารถทำได้โดยขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่ตัวละครของคุณอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดของศิษย์และอาจารย์ก่อน จากนั้นเราสามารถยื่นคำร้องในการขอเป็นศิษย์และอาจารย์ได้ในห้องเต้น โดยการคลิกขวาที่ตัวละครของผู้ที่เราอยากให้เป็นอาจารย์ในกรณีที่เราต้องการสมัครเป็นลูกศิษย์ ในทางกลับกันหากเราต้องการเป็นอาจารย์ของผู้เล่นอื่นๆ เราก็สามารถคลิกขวาที่ผู้เล่นคนที่เราต้องการจะเป็นอาจารย์ได้เช่นกัน

[AUDITION] ระบบ Mentor  [AUDITION] ระบบ Mentor